Bookkeeping and consultancy prices

The monthly prices will be formed on the basis of the number of documents processed, number of the staff, hours of consultations and other benchmarks preliminary agreed with the client. To prepare you a price offer, you should provide us general information about the documents turnover and the main activity of your company as well as your specific requirements. To prepare you a proper offer, please send us an email with your questions and requirements. The information provided will be treated as confidential information and at the contract signing you will receive Letter of Confidentiality signed by us.

Bookkeeping servicesOctus Bulgaria Ltd.
Sofia, Bulgaria.

A. Prices for accounting and bookkeeping services for the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) 

Месечно възнаграждение за Абонаментно счетоводно обслужване
(Цените на услугата са в лева, без вкл. ДДС, на месечна база)

Enterprises UN registered under Bulgarian VAT Act Base prices  Table. 1
 Elements of the fee price  Type criteria  Main activity - services  Main activity - Commercial & Services  Main activity - Production, incl. Construction  Courier f/m to customer office for 1 visit
 Processing of documents*       up to 50 doc's.  € 50  € 80  € 130  € 10
 f/m 51 to 100 doc's.  € 80  € 100  € 150  € 10
 f/m 101 to 150 doc's  € 100  € 130  € 180  € 10
 > 151 doc's.  min. € 150  min. € 180  min. € 200  € 10
 Payroll and SS personnel**  1 person  € 0  € 0  € 0  € 10
 2 -5 persons  € 50  € 50  € 50  € 10
 3 - 10 persons  € 100  € 100  € 100  € 10
 > 10 persons  conditional offer  conditional offer  conditional offer  € 10
Processing Warehouse  up 500 transactions  n.a.  € 100  € 200  € 10
f/m 501 to 1000 n.a. € 130 € 180 € 10
 > 1000  n.a.  conditional offer  conditional offer  € 10
     
Discount: 1. Discounted price for the procedure of registration under Bg VATAct customer choice - 50 euro for customers
Enterprises registered under Bulgarian VAT Act Base prices Table. 2
Елементи на цена за услуга Тип критерии Осн. Дейност - услуги Осн. Дейност - търговия и услуги Осн. Дейност - производство, вкл. СМР Поща от/до офис на клиента за 1 посещение
Обработка на документи* до 50 док. 200 лв. 250 лв. 300 лв. 10 лв.
от 51 до 100 док. 250 лв. 300 лв. 350 лв. 10 лв.
от 101 до 150 док. 300 лв. 350 лв. 400 лв. 10 лв.
над 151 док. мин. 400 лв. мин. 450 лв. мин. 500 лв. 10 лв.
Обработка заплати и осигуровки персонал** 1 човек 0 лв. 0 лв. 0 лв. 10 лв.
2 -5 човека 50 лв. 50 лв. 50 лв. 10 лв.
6 - 10 човека 100 лв. 100 лв. 100 лв. 10 лв.
над 10 човека по договаряне по договаряне по договаряне 10 лв.
Склад до 500 транзакции n.a. 150 лв. 200 лв. 10 лв.
от 501 до 1000 n.a. 250 лв. 300 лв. 10 лв.
над 1000 n.a. по договаряне по договаряне 10 лв.
 
Отстъпка: 1. Включена в горните цени услуга за годишно данъчно и счетоводно приключване с отчет за дейността за първите 2 години, при подписване на договор за абонаментно обслужване за същия срок. 
Изготвяне и подаване на нулеви месечни декларации по ЗДДС - 30 лв. за подадена декларация.
Допълнителни такси за:

 • Първоначално въвеждане в наш регистър на данни от предишно счетоводство - 1 месечно възнаграждение.

 • Изготвяне и подаване на месечна Интрастат декларация - 10% от месечното възнаграждение по абонамент.

 • Междинни отчети за дейността (Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и приложения) - 30 % от месечно възнаграждение.

 • Данъчни ревизии - 2,00% от възстановения данък или осигуровки, ако такива се възстановяват, мин. 300 лв. допълнително за всеки ревизиран месечен период - 10% от месечното възнаграждение.

 • Проверки от НАП, НОИ, ГИТ - 2,00% от възстановен данък, осигуровки, протестирани и отпаднали административни глоби и имуществени санкции, мин. 50 лв.

 • Счетоводни и финансови одити, финансов анализ, изготвяне на бюджети - по договаряне, мин. 200 лв.

 • Удостоверение за липса/наличие на данъчни задължения, актуално състояние от ТР - 10 лв., с включени държавни такси за всяко отделно удостоверение.

 • Консултации по търговски договори, спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, казуси по КТ, КСО - 50 лв. на 1 час. за устни консултации, 20 лв. на страница А4 за писмени консултации.

 • Удостоверение УП-2, УП-3 - 20 лв., до 5 год. ТД, 30 лв. от 6-10 год. ТД, 50 лв. над 10 год. ТД.
 
Абонаментно счетоводно обслужване на Микро, Малки и Средни Предприятия (МСП)
Включени услуги в абонаментния договор:
1. Счетоводство и контрол:


 • Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи;

 • Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с изискванията на националното счетоводно и данъчно законодателство;

 • Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези отнасящи се до отчетността на физически лица, както и заповеди на управляващите и представляващите дружествата;

 • Изготвяне на счетоводна политика;

 • Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия и съобразени с вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация;

 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация по изисквания от НАП, БНБ, НОИ и НСИ;

 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация на управляващите мениджъри на Клиента;

 • Самостоятелно годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия;

 • Консултации във връзка със счетоводното законодателство - до 1 консултация на месец по всеки отделен казус;
2. Данъчно, осигурително и трудово право:


 • Изготвяне на необходими документи (декларации, справки и др.) за НАП, включително ГДД по ЗКПО;

 • Информиране на Клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП;

 • Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство;

 • Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки;

 • Изготвяне на банкови документи за разплащане;

 • Изготвяне трудови договори съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда;

 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;

 • Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации;

 • Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори.
3. Други услуги:


 • Подаване на месечна информация за осигурените чрез Клиента лица;

 • Подаване на информация за сключените трудови договори;

 • Подаване на декларации, съгласно ЗДДС;

 • Подаване на декларации справки и други документи пред НАП, НОИ, БНБ и НСИ;

 • Подаване на годишен отчет за дейността в НСИ и в ТР към Агенция по вписванията на МП.
Забележки и термини:
"Октус България" ЕООД си запазва правото да договаря ценови условия различни от публикуваните тук, които са базови (минимални). 

Публикуваните ценови условия са в български лева, без включен Данък добавена стойност (ДДС). 

Предлагаме сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване с дъщерно на "Октус Бг." дружество, което не е регистрирано по ЗДДС. 

* "Документ" е една фактура, сметка, квитанция-разписка, друг първичен счетоводен документ, водещ до регистриране на една опростена или сложна счетоводна операция, отразяваща стопанска операция с икономически последици за дейността на субекта. 

** "Персонал" е лице, което има договорни отношения по реда на Кодекса на труда (КТ) и се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО), вкл. лице по договор за УК, както и самоосигуряващо се лице. 

Цените за услугите по обработка на заплати и осигурителни вноски са валидни при сключен договор за абонаметно счетоводно обслужване.Октус България ЕООД
гр. София, България.
B. Цени за счетоводни услуги за физически лица със свободни професии и наемодатели 

Месечно възнаграждение за Абонаментно счетоводно обслужване
(Цените на услугата са в лева, без вкл. ДДС, на месечна база)
Лица НЕ регистрирани по ЗДДС Базови цени Табл.3
Елементи на цена за услуга Тип критерии Осн. Дейност - свободни професии Осн. Дейност - отдаване НИ под наем
Обработка на документи* до 30 док. 100 лв. 80 лв.
от 31 до 70 док. 130 лв. 120 лв.
от 71 до 150 док. 180 лв. 160 лв.
над 151 док. мин. 250 лв. мин. 200 лв.
Обработка заплати и осигуровки персонал** 1 човек 0 лв. 0 лв.
2 -5 човека 50 лв. 50 лв.
6 - 10 човека 100 лв. 100 лв.
над 10 човека по договаряне по договаряне
Склад до 500 транзакции n.a. n.a.
от 501 до 1000 n.a. n.a.
над 1000 n.a. n.a.
 
Отстъпка: 1. Изготвяне и подаване на Годишна данъчна декларация - 50 лв. за клиенти с абонаментен договор.
Лица регистрирани по ЗДДС Базови цени Табл. 2
Елементи на цена за услуга Тип критерии Осн. Дейност - свободни професии Осн. Дейност - отдаване НИ под наем
Обработка на документи* до 30 док. 150 лв. 120 лв.
от 31 до 70 док. 180 лв. 150 лв.
от 71 до 150 док. 230 лв. 200 лв.
над 151 док. мин. 300 лв. мин. 250 лв.
Обработка заплати и осигуровки персонал** 1 човек 0 лв. 0 лв.
2 -5 човека 50 лв. 50 лв.
6 - 10 човека 100 лв. 100 лв.
над 10 човека по договаряне по договаряне
Склад до 500 транзакции n.a. n.a.
от 501 до 1000 n.a. n.a.
над 1000 n.a. n.a.
 
Отстъпка: 1. Включена в горните цени услуга за изготвяне и подаване с електронен подпис на годишна данъчна декларация за първите 2 години на абонаментния договор. 
Изготвяне и подаване на нулеви месечни декларации по ЗДДС - 30 лв. за подадена декларация.
Допълнителни такси за:

 • Първоначално въвеждане в наш регистър на данни от предишно счетоводство - 100 лв.

 • Първоначална такса за нови клиенти - 50 лв.

 • Данъчни ревизии - 2,00% от възстановения данък или осигуровки, ако такива се възстановяват, мин. 300 лв. допълнително за всеки ревизиран месечен период - 10% от месечното възнаграждение.

 • Проверки от НАП, НОИ, ГИТ - 2,00% от възстановен данък, осигуровки, протестирани и отпаднали административни глоби и имуществени санкции, мин. 50 лв.

 • Счетоводни и финансови одити, финансов анализ, изготвяне на бюджети - по договаряне, мин. 200 лв.

 • Удостоверение за липса/наличие на данъчни задължения, актуално състояние от ТР - 10 лв., с включени държавни такси за всяко отделно удостоверение.

 • Консултации по търговски договори, спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, казуси по КТ, КСО - 50 лв. на 1 час. за устни консултации, 20 лв. на страница А4 за писмени консултации;

 • Удостоверение УП-2, УП-3 - 20 лв., до 5 год. ТД, 30 лв. от 6-10 год. ТД, 50 лв. над 10 год. ТД.
 
Абонаментно счетоводно обслужване на лица със свободни професии и наемодатели
Включени услуги в абонаментния договор:
1. Счетоводство и контрол:

 • Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи;

 • Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с изискванията на националното счетоводно и данъчно законодателство;

 • Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези отнасящи се до отчетността на физически лица, както и вътрешни заповеди;

 • Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и съобразени с вътрешните изисквания и потребности от информация;

 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация по изисквания от НАП, БНБ, НОИ и НСИ;

 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за управленски решения на Клиента;

 • Самостоятелно годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство;

 • Консултации във връзка със счетоводното законодателство - до 1 консултация на месец по всеки отделен казус;
2. Данъчно, осигурително и трудово право:


 • Изготвяне на необходими документи (декларации, справки и др.) за НАП, включително ГДД по ЗКПО;

 • Информиране на Клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП;

 • Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство;

 • Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки;

 • Изготвяне на банкови документи за разплащане;

 • Изготвяне трудови договори съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда;

 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;

 • Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации;

 • Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори.
3. Други услуги:


 • Подаване на месечна информация за осигурените чрез Клиента лица;

 • Подаване на информация за сключените трудови договори;

 • Подаване на декларации, съгласно ЗДДС;

 • Подаване на декларации справки и други документи пред НАП, НОИ, БНБ и НСИ;

 • Подаване на годишен отчет за дейността в НСИ и в ТР на Агенция по вписванията към МП.
Забележки и термини:
"Октус България" ЕООД си запазва правото да договаря ценови условия различни от публикуваните тук, които са базови (минимални). 

Публикуваните ценови условия са в български лева, без включен Данък добавена стойност (ДДС). 

Предлагаме сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване с дъщерно на "Октус Бг." дружество, което не е регистрирано по ЗДДС. 

* "Документ" е една фактура, сметка, квитанция-разписка, друг първичен счетоводен документ, водещ до регистриране на една опростена или сложна счетоводна операция, отразяваща стопанска операция с икономически последици за дейността на субекта. 

** "Персонал" е лице, което има договорни отношения по реда на Кодекса на труда (КТ) и се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО), вкл. лице по договор за УК, както и самоосигуряващо се лице. 

Цените за услугите по обработка на заплати и осигурителни вноски са валидни при сключен договор за абонаметно счетоводно обслужване.


 
Октус България ЕООД
гр. София, България.
C. Preparation of individual offer. 

Годишно счетоводно и данъчно приключване на търговци, нерегистрирани по ЗДДС
  Базови цени Табл.5
Тип критерии Осн. Дейност - услуги Осн. Дейност - търговия и услуги Осн. Дейност - производство, вкл. СМР Подаване на ГДД
до 50 док. 260 лв. 290 лв. 320 лв. 70 лв.
от 51 до 100 док. 360 лв. 390 лв. 420 лв. 70 лв.
от 101 до 150 док. 460 лв. 490 лв. 520 лв. 70 лв.
над 151 док. мин. 500 лв. мин. 550 лв. мин. 600 лв. 70 лв.
Допълнителни услуги:

 1. Регистрация на търговци и лица по ЗДДС - по избор, 100 лв., задължителна, 300 лв.;

 2. Подаване на документи в офиси на НАП, НОИ, БНБ, ИТ- 50 лв. на подаване;

 3. Проверки от НАП, НОИ, ИТ - 100 лв. на проверка;

 4. Одит - по офертни цени за одиторски услуги + 10% от възнаграждение одитор;

 5. Данъчни ревизии - минимум 350 лв. + 50лв. за всеки ревизиран месец;

 6. Попълване на данъчни декларации на физически лица - 50 лв. - 100 лв.;

 7. Изготвяне на бизнес план, бюджет, оценка проект - минимум 500 лв.
Консултации:


 1. Счетоводни консултации - 50 лв. на 1 час;

 2. Финансов инженеринг - 40 лв. на 1 час;

 3. Данъчни консултации - 40 лв. на 1 час;

 4. Трудово - осигурителни казуси - 50 лв. на 1 час.

Where to find us

1504 Sofia
6 Silistra str., fl.4


Contact us

Email: info@octusbg.com 
Tel: +359 (2) 488 1919
Tel: +359 (88) 4147676

Quick links 

About us
Services
Prices
Contacts


Octus Bulgaria

Octus Bulgaria is a company specialized in providing accounting services and financial consulting to companies with an activity and a representative office in Bulgaria.